Tiếng ViệtTiếng Anh
1
ẢNh đại diện

VISA EXEMPTION IN 5 YEAR/THẺ MIỄN THỊ THỰC 5 NĂM

Ngày: 31-01-2018 04:45:41 | Lượt xem: 1087

APPLICATION OBJECTS – ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Foreigners living in Vietnam and of Vietnamese origin

Khách hàng đang ở Việt Nam hoặc nước ngoài và có liên quan đến Gốc Việt

NECESSARY DOCUMENTS – TÀI LIỆU CẦN THIẾT

  1. Original passport
  2. 3 photos (4cm x 6cm)
  3. Certified copies of Vietnamese origin certificates
  4. Application Form as regulated
  1. Hộ chiếu gốc
  2. 3 ảnh (4cm x 6cm)
  3. Giấy tờ liên quan gốc Việt Nam công chứng
  4. Mẫu tờ khai theo quy định

PROCESSING TIME – THỜI GIAN

6 working days (excluding the submission day)

6 ngày làm việc (không tính ngày nhận hồ sơ)

NOTES – CHÚ THÍCH

The duration of Visa exception card is five year or lower than that of six-month passport. The holder is permited to entry many times for 180 daus each and the card can be extended in Vietnam (having the same function as Visa and temporary resident card).

Thẻ miễn thị thực có giá trị 5 năm hoặc thấp hơn hạn của Hộ chiếu 6 tháng và được xuất nhập cảnh nhiều lần, mỗi lần nhập cảnh về Việt Nam được ở lại 180 ngày và có thể gia hạn ở lại Việt Nam (Thẻ có giá trị tương đương Visa và Thẻ tạm trú).