Tiếng ViệtTiếng Anh
1
ẢNh đại diện

WORK PERMIT/GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Ngày: 26-01-2018 06:55:31 | Lượt xem: 1160

APPLICATION OBJECTS – ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Foreigners who have signed a contract to work with a company in Vietnam

Khách đã ký hợp đồng lao động với Doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam

NECESSARY DOCUMENTS – TÀI LIỆU CẦN THIẾT

 1. Complete certified copy of passport with all pages included
 2. University Degree or Certificate of work
 3. Health Certificate
 4. Criminal record, personal profile
 5. 4 photos (4cm x 6cm)
 1. Hộ chiếu pho to công chứng đủ các trang
 2. Bằng Đại học – giấy tờ chứng minh nghề nghiệp (1)
 3. Giấy chứng nhận sức khoẻ (2)
 4. Lý lịch tư pháp (3)
 5. 4 ảnh (4cm x 6cm)III

THE COMPANY NEEDS TO PROVIDE – DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CUNG CẤP

 1. Certified copy of company profile
 2. A letter of approval to employ the foreigner
 3. Application for work permit issuance
 4. Letter of recommendation
 1. Giấy tờ pháp lý Doanh nghiệp công chứng
 2. Công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài
 3. Công văn đề nghị cấp Giấy phép lao động
 4. Giấy giới thiệu

PROCESSING TIME – THỜI GIAN

8-10 working days (excluding the submission day)

8-10 ngày làm việc (không tính ngày nhận hồ sơ)

ANNOTATIONS – CHÚ THÍCH

(1). Work certificate shall be consular legalized to use in Vietnam

(2). Health certificate issued by nominated hospital

(3). Criminal record issued oversea or in Vietnam

(1). Giấy tờ chứng minh nghề nghiệp phải được Hợp pháp lãnh sự để dùng tại Việt Nam

(2). Giấy khám sức khoẻ do các Bệnh viện được chỉ định theo quy định

(3). Lý lịch tư pháp cấp ở nước ngoài hoặc Việt Nam